درباره فشارخون

دسته‌بندی اخبار
نویسنده admin
زمان مطالعه 6 دقیقه
تاریخ انتشار ۱۸ دی ۱۴۰۲

افرادی که دارای فشارخون پایین هستند نگران نباشندچرا که افت فشار خون قابل درمان و کنترل است

همه چیز درباره فشار خون
پایین یا افت فشار خون
افرادی که دارای فشارخون پایین هستند نگران
نباشندچرا که افت فشار خون قابل درمان و
کنترل است اما اگر در درمان نشود باعث
تضعیف قلب، عالئم خواب آلودگی، ضعف،
سرگیجه، خستگی مزمن و حتی غش می شود.
در ادامه با انواع و دالیل فشار خون پایین و همچنین عالئم فشار خون پایین آشنا شوید. خواندن این مطلب به همه توصیه
می شود.
فشار خون چیست؟
فشار خون )pressure Blood )یعنی مقدار فشاری که خون در حین پمپاژ شدن توسط قلب، به جداره رگ ها وارد
می کند.فشارخون معموال بر مبنای دو عدد سنجیده می شود؛ فشار خون انقباضی که حداکثر فشار خون است و فشارخون
انبساطی که حداقل میزان فشارخون است. انواع فشار خون
فشار خون انقباضی )Systolic): عدد اول یا همان باالترین عدد در سنجش میزان فشار خون است. این عدد در واقع
مقدار فشاری است که قلب در زمان تپش و رساندن خون به اندام های بدن ایجاد می کند.
فشارخون انبساطی )Diastolic): فشار انبساطی، کم ترین مقدار فشار خون است و به مقدار فشار خون در هنگام
استراحت قلب اشاره دارد.
فشار خون نرمال چند است؟
در حالت طبیعی، میزان فشارخون باید کمتر از ۰۲۱ روی
۰۱ میلی متر جیوه باشد. در اصطالح رایج به این مقدار
فشار خون “ ۰۲ روی ۰“ گفته می شود. عدد ،۰۲ فشار
خون انقباضی و عدد ،۰ فشار خون انبساطی است.
حداکثر و حداقل فشار خون انسان در حالت طبیعی، به ترتیب ۰۱ و ۰۱ میلی متر جیوه است. اگر یکی از این دو عدد
شما از مقدار گفته شده کمتر باشد فشار خون تان پایین است. به عبارت دیگر اگر فشار خون انقباضی شما ، ۰۰۱
میلیمتر جیوه ) یعنی فشار ۱/۰۰( و فشار خون انبساطی تان ۱۱ میلیمتر جیوه )یعنی عدد ۱( باشد فشار خون شما در
حال حاضر کمتر از حد طبیعی است.
کاهش ناگهانی فشارخون حتی اگر در حد کاهش ۲۱ میلی متر جیوه باشد ممکن است خطرناک باشد. یعنی اگر به عنوان
مثال فشار خون شما ناگهان از ۰۰۱ میلی متر جیوه به ۰۱ میلی متر برسد خطرناک است. در این حالت، فرد دچار
سرگیجه و حتی غش می شود چون مغز دیگر نمی تواند به اندازهی کافی، خون دریافت کند.
فشار خون پایین چند است؟
پایین بودن فشار خون و یا کم فشاری خون را می توان با قرائت فشار کمتر از ۰۱ میلی متر جیوه روی ۰۱ میلی متر
جیوه تعیین کرد. با این حال اکثر پزشکان فشار خون پایین را در صورتی به عنوان یک مشکل توصیف می کنند که
فرد عالئم فشار خون پایین را داشته باشد.
اگر این عالئم وجود نداشته باشد، فشار خون پایین موجب نگرانی نیست. با این حال زمانی که کم فشاری خون این عالئم
را بوجود آورد، می تواند نشانه این باشد که خون کافی به اندام ها نمی رسد.
دالیل پایین آمدن فشار خون پایین آمدن فشار خون می توانید به دلیل یکی از موارد زیر باشد:
 بار داری ، از دست دادن آب بدن که ناشی از تهوع، استفراغ، اسهال یا ورزش است. ،خون ریزی )چه در حد متوسط،
چه شدید( ، مشکالت مربوط به غدد درون ریز التهاب اندام ها، بیماری های قلبی که باعث ضعیف شدن ماهیچه ها،
عضالت، ضربان قلب و همچنین لخته شدن خون در قلب می شود. ، داروهای مورد استفاده برای درمان فشار خون باال،
افسردگی و همچنین مصرف قرص های کلسیم ، کمبود ویتامین ۱۲B ، نارسایی قلبی عروقی ،مصرف الکل و مواد مخدر
اگر افت فشار خون شما، به علت بیماری قلبی باشد، ممکن است با احساس درد در قفسه سینه و یا حتی حمله قلبی
مشخص شود.
داروهایی که ممکن است سبب بروز فشار خون پایین شوند
 داروهای مدر، مثل هیدروکلروتیازید )hydrochlorothiazide )که به گروه مدرهای تیازیدی تعلق دارند، فروزماید
)furosemide )یا الزیکس باعث افرزایش دفع کلسیم و پتاسیم می شود
 داروهای آلفا بالکر مثل پرازوسین )prazosin )و البیتالول )labetalol)
 داروهای بتا بالکر مثل آتنولول )atenolol )با نام تجاری تنورمین و پروپانولول )propranolol )با نام تجاری ایندرال
)Inderal )و داروی تیمولول )timolol)
 داروهایی که برای بیماری پارکینسون تجویز می شود، مثل پرامیپکسول )pramipexole )یا میراپکس )Mirapex )و
نیز تمام داروهای حاوی لوودپا )levodopa)
 داروهای ضد افسردگی که حاوی دوگزوپین )doxepin)، ایمپرامین )imipramine)، پروتریپتیلین )protriptyline )
و ترامپیرامین )trimipramine )باشند
 داروی سیلدنافیل )Sildenafil)، این دارو و ترکیبات شبیه به این نوع داروها در ترکیب با داروهای قلبی نیترو گلیسیرینی
که گشادکننده عروق هستند باعث کاهش فشار خون می شوند.نشانه های پایین بودن فشار خون
برخی از افراد مبتال به فشار خون پایین هیچ عالمتی ندارند. در این افراد، فشار خون پایین به طور کلی خطرناک یا
باعث نگرانی نیست. با این حال حتی نشان دادن یک یا دو نشانه از نشانه های زیر می تواند بروز یک مشکل را نشان
دهد. فشار خون پایین می تواند موارد زیر را ایجاد کند:
 سرگیجه ، غش کردن ، ناتوانی در تمرکز ، تاری دید ، حالت تهوع ، خستگی ، گیجی، به خصوص هنگام ایستادن یا
نشستن ، تاری دید ، تشنگی غیرعادی ، رنگ پریدگی یا سردی دست و پا ،تنفس سریع یا سطحی
فشار خون پایین یا افت فشار خون یک کاهش ناگهانی جریان خون به اندام های بدن است که باعث بروز عالئم
شوک می شود.
پایین بودن فشار خون ممکن است منجر به شوک شود. شوک یک عارضه جدی پزشکی است که ناشی از کاهش جریان
خون در سراسر بدن می شود. این امر می تواند به اعضای بدن، در سطح سلولی آسیب برساند.
عالئم شوک عبارتند از:
 تنفس سریع و کوتاه ، پوست رنگ پریده ، سردرگمی یا بی نظمی ، ضربان قلب سریع ، پالس ضعیف
فردی که عالئم شوک را تجربه می کند نیازمند مراقبت فوری پزشکی است.
فشار خون پایین در بارداری
داشتن فشار خون پایین در دوران بارداری بسیار شایع است. اغلب
اوقات فشار خون پایین مشکالت عمده ای ایجاد نمی کند و بعد از تولد
نوزاد سطح فشار خون به حد نرمال می رسد. در برخی موارد، فشار
خون پایین می تواند برای مادر و نوزاد بسیار خطرناک باشد.
درمان فشار خون پایین در بارداری
به طور کلی شما برای فشار خون پایین در دوران بارداری نیازی به درمان ندارید. پزشکان معموال دارو را برای زنان
باردار توصیه نمی کنند مگر اینکه عالئم جدی داشته باشند یا عوارض احتمالی وجود داشته باشد. احتمال دارد فشار
خون شما در طول سه ماهه سوم افزایش یابد.
پیشگیری از افت فشار خون
در ادامه نکات کاربردی برای پیشگیری از افت فشار خون را بشناسید:  از یک رژیم غذایی، با نمک نسبتا باال استفاده کنید. ، مایعات زیادی بنوشید. ، هنگامی که آب و هوا گرم است، بدن خود
را هیدراته نگهدارید. ،برای ترویج جریان خون، بطور منظم ورزش کنید. ، هنگامی که می خوابید، سر خود را باالتر
قرار دهید. ،اجسام سنگین بلند نکنید. ،برای مدت طوالنی از آب گرم استفاده نکنید. ،وعده های غذایی کوچتر ، در دفعات
بیشتر داشته باشید. فرد مبتال به کم فشاری خون باید این موارد را رعایت کند  بلند نکردن اجسام سنگین ، خود داری از ایستادن به مدت طوالنی ، باال بردن سر هنگام خواب ، اجتناب از تماس طوالنی مدت با آب گرم ، هنگام ورزش یا در روزهای گرم مایعات بیشتری مصرف کند
مواد غذایی مفید برای فشار خون پایین
در زمانی که دچار افت فشار خون شدید، می توانید از این
موارد برای باالبردن فشار خون استفاده کنید: قهوه ، چای سبز، جینسینگ ، شیرین بیان ، آب ، نمک ، پروتیین مواد غذایی مضر برای فشار خون پایین در زمانی که متوجه شدید فشار خون شما پایین آمده، به هیچ وجه از این مواد غذایی مصرف نکنید:  سیب زمینی ، پاستا ، برنج سفید ، نان سفید ، الکل ، قند ، کیک وشکالت کنترل فشار خون پایین
وقتی فشار خون پایین بیاید جریان خون به اندازه کافی به قلب، مغز و اندام های حیاتی بدن ارسال نمی شود. اما نباید
نگران باشد زیرا با رعایت چند نکته می تواند فشار خون خود را کنترل کنید.
چند نکته مهم برای کنترل فشار خون عبارتند از:
مصرف یک رژیم غذایی متعادل ، آبرسانی بدن ، اجتناب از گرما زدگی ، اجتناب ازنوشیدن الکل ، استراحت کرد  شناسایی عالئم هشدار دهنده: شایع ترین عالمت فشار خون پایین تهوع و ضعف است. بیشتر سدیم مصرف کنید
مشورت با پزشک
چه موقع باید به پزشک مراجعه کرد؟
تجربه کردن هر یک از عالئم پایین بودن فشار خون ممکن
است یک وضعیت اساسی را نشان دهد که نیازمند توجه و
مراقبت پزشکی است. هر کسی که عالئم و شواهد شوک
را تجربه می کند باید به دنبال مراقبتهای فوری پزشکی باشد چون شوک یک مورد اورژانسی تهدید کننده زندگی است.
سخن پایانی ) بر خالف فشارخون باال که با بسیاری از مشکالت بالقوه بهداشتی همراه است، پایین بودن فشار خون
اغلب به عنوان شاخص خوب سالمتی در نظر گرفته می شود.

contact icon جهت دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید تماس با ما
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *