کلیه عزیزانی که بهرنحوی می توانند انجمن را در راه رسیدن به اهداف خود (پزشکان؛کارشناسان تغذیه وورزش بیماران وخیًرین )ویاکسانی که ماراازنظرمالی یاری نمایند با آغوشی باز پذیرای آنها بوده و آماده هرنوع همکاری می باشیم.

شماره حساب بانک ملی۰۱۰۶۰۵۲۷۶۶۰۰۱
کارت ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۲۱۱۲۵

شماره حساب بانک مسکن۱۴۰۰۵۱۵۴۵۰۶
کارت۶۲۸۰۲۳۱۴۴۵۱۰۲۷۱۷

شماره حساب بانک رفاه کارگران۲۳۱۸۶۲۶۵۹
کارت۵۸۹۴۶۳۷۰۰۰۰۸۴۷۱

باتشکرهیئت مدیره انجمن خیریه ی حمایت ازبیماران دیابتی کردستان

تلفن۰۸۷۳۳۲۴۹۱۹۸و۰۸۷۳۳۲۴۹۱۹۷