درروزهای شنبه وچهارشنبه بیماران توسط متخصص داخلی ویزیت می گردند دراین درمانگاه همچنین توسط پرستارقندخون وفشارخون بیماران کنترل ودستورات خاص توسط پزشک متخصص داده می شود.

همچنین روزهای یکشنبه وسه شنبه کارشناس تغذیه باهماهنگی قبلی بیماران را ویزیت می نمایند.