کليه عزيزاني که بهرنحوي مي توانند انجمن را در راه رسيدن به اهداف خود (پزشکان؛کارشناسان تغذيه وورزش بيماران وخيًرين )وياکساني که ماراازنظرمالي ياري نمايند با آغوشي باز پذيراي آنها بوده و آماده هرنوع همکاري مي باشيم.

شماره حساب بانک ملي0106052766001
کارت 6037991199521125
شماره حساب بانک مسکن14005154506
کارت6280231445102717
شماره حساب بانک رفاه کارگران231862659
کارت589463700008471

باتشکرهيئت مديره انجمن خيريه ي حمايت ازبيماران ديابتي کردستان

تلفن08733249198و08733249197