انجمن حمايت از بيماران مبتلا به ديابت کردستان از سال 1378 با شماره ثبت 209 و با زحمات خانم دکتر شکيبا، آقاي دکتر خسروي کردستاني و مرحوم جميل بلوريان شروع به فعاليت نمود.
اين انجمن به وسيله هيئت مديره که با انتخاب هيئت امنا به مدت دو سال انتخاب مي‌شوند، اداره مي‌گردد. در اولين جلسه هيئت مديره اعضاي آن که شامل رئيس هيئت مديره، نائب رئيس هيئت مديره و مديرعامل وخزانه‌دار انتخاب مي‌شوند.

هدف اصلي اين انجمن اطلاع رساني وآموزش است انجمن به هيچ گروهي وابسته نيست وهيچگونه فعاليت سياسي ندارد فقط بمنظوراهداف خيرخواهانه تشکيل ويک انجمن مردم نهاد(NGO)مي باشد که توسط خيرين شهرسنندج باحمايت هاي مالي ازبيماران مبتلا به ديابت تشکيل شده است که منتظرکمک هاي شماعزيزان مي باشيم.

امور اجرايي و مصوبات هيئت مديره توسط مديرعامل انجام مي‌گيرد. فعاليت انجمن شامل موارد زير مي‌باشد:

1-تشکيل پرونده جهت مددجويان نيازمندوکمک هاي دارويي 
2- کمک به تهيه دستگاه و نوار تست قند خون افراد مبتلا به ديابت و بي‌بضاعت.
3- برگزاري کلاس‌هاي آموزشي و غربالگري مردم و ادارات.
4- تاسيس درمانگاه در سال 1396 با يک  پزشک متخصص داخلي براي افراد ديابتي و مردم با حداقل ويزيت.اين انجمن در حال حاضر30 50 نفر عضو دارد که هر روز در حال افزايش است که اميدواريم بتوانيم اطلاعات به‌ روز را در مورد ديابت در اختيار مردم به ويژه مبتلايان به ديابت بگذاريم.

5-کمک به بيماران جهت تهيه دارووانجام آزمايش هاي مربوط به ديابت 

6-انجمن ديابت هرروزبجزپنج شنبه وجمعه ازساعت8/30الي 12 پاسخ گوي عزيزان مي باشد
  آدرس:سنندج بلواربعثت حدفاصل ميدان مادروچهاراه انقلاب (سيروس)روبروي بانک رفاه

تلفن:198-08733249197