انجمن حمايت از بيماران ديابتي کردستان از سال 1378 با شماره ثبت 209 و با زحمات خانم دکتر شکيبا، آقاي دکتر خسروي کردستاني و مرحوم جميل بلوريان شروع به فعاليت نمود.
اين انجمن به وسيله هيئت مديره که با انتخاب هيئت امنا به مدت دو سال انتخاب مي‌شوند، اداره مي‌گردد. در اولين جلسه هيئت مديره اعضاي آن که شامل رئيس هيئت مديره، نائب رئيس هيئت مديره  مديرعامل وخزانه‌دار انتخاب مي‌شوند.

هدف اصلي اين انجمن اطلاع رساني وآموزش است انجمن به هيچ گروهي وابسته نيست وهيچگونه فعاليت سياسي ندارد فقط بمنظوراهداف خيرخواهانه تشکيل ويک انجمن مردم نهاد(NGO)مي باشد که توسط خيرين شهرسنندج باحمايت هاي مالي ازبيماران ديابتي تشکيل شده است که منتظرکمک هاي شماعزيزان مي باشيم.

امور اجرايي و مصوبات هيئت مديره توسط مديرعامل انجام مي‌گيرد. فعاليت انجمن شامل موارد زير مي‌باشد:
1- کمک به تهيه دستگاه و نوار تست قند خون افراد ديابتي بي‌بضاعت.
2- برگزاري کلاس‌هاي آموزشي و غربالگري مردم و ادارات.
3- تاسيس درمانگاه در سال 1396 با دو پزشک متخصص داخلي براي افراد ديابتي و مردم با حداقل ويزيت.اين درمانگاه در حال حاضر 2400 نفر عضو دارد که هر روز در حال افزايش است که اميدواريم بتوانيم اطلاعات به‌روز را در مورد ديابت در اختيار مردم به ويژه ديابتي‌ها بگذاريم.
  آدرس:سنندج بلواربعثت حدفاصل ميدان مادروچهاراه انقلاب (سيروس)روبروي بانک رفاه

تلفن:08733249197-198