درروزهاي شنبه وچهارشنبه بيماران توسط متخصص داخلي ويزيت مي گردند دراين درمانگاه همچنين توسط پرستارقندخون وفشارخون بيماران کنترل ودستورات خاص توسط پزشک متخصص داده مي شود.

همچنين روزهاي يکشنبه وسه شنبه کارشناس تغذيه باهماهنگي قبلي بيماران را ويزيت مي نمايند.