نشست هم انديشي انجمن ديابت با معاونت ورياست اداره سلامت وتندرستي اداره آموزش وپرورش استان کردستان