برگزاري اولين جلسه هيئت مديره جديد
اولين جلسه هيئت مديره جديدانجمن ديابت استان کردستان بارعايت پروتکل هاي بهداشتي به منظورتعيين سمت اعضادرتاريخ1400/6/6درمحل انجمن ديابت کردستان برگزارگرديد. که پس ازشورومشورت :اقاي دکترخسروخسروي کردستاني به عنوان رئيس هيئت مديره،آقاي دکترشاهين فکوربه عنوان نائب رئيس هيئت مديره،آقاي ناصراحمدجمالي به عنوان مديرعامل وآقاي شريف عرفان پوربه عنوان خزانه دارانتخاب ورسمافعاليت خودراآغازنمودند.بآرزوي سلامتي وطول عمرباعزت براي اعضاي محترم هيئت مديره اميدواريم شاهدتلاشهاي بيشتربراي کمک به افرادمبتلابه ديابت واعتلاي نام انجمن ديابت باشيم .انشاءالله