برگزاري انتخابات هيئت مديره انجمن ديابت
انتخابات هيئت مديره انجمن ديابت کردستان باحضورهيئت امنا درتيرماه سالجاري ورعايت مواردبهداشتي درمجتمع تفريحي ورزشي سليمان خاطربرگزارشد که پس ازقرائت گزارش ساليانه توسط مديرعامل انتخابات برگزارکه آقايان دکترخسروخسروي کردستاني ،دکترشاهين فکور،بهزادارشاد،فرهادوحداني،ناصراحمدجمالي وخانم کژال محبت به عنوان اعضاي هيئت مديره جديدانتخاب شدنددراينجا جاداردازمديريت محترم آموزش وپرورش همچنين مديريت محترم مجتمع سليمان خاطرکه نهايت همکاري ومساعدت راباانجمن مبذول داشتندکمال تشکروقدرداني بعمل آورد.