عقدقراردادباآزمايشگاه جهت رفاه حال بيماران ديابتي
انجمن خيريه حمايت ازبيماران ديابتي کردستان به بمنظوررفاه حال مددجويان وانجام به موقع آزمايشات آنان اقدام به عقدقراردادباآزمايشگاه راژه نموده است وبه بيمارانيکه فاقدبنيه مالي وبيمه مي باشندبااخذمعرفينامه ازانجمن بيمارن ديابتي آزمايشات آنان بطوررايگان انجام ميگيردد.